Egzekucję komorniczą przeprowadza się w celu ściągnięcia od dłużnika jego zobowiązań, których nie spłaca mimo przegrania sprawy sądowej. Przeprowadza się ją na podstawie wniosku egzekucyjnego przesyłanego przez wierzyciela do wybranego komornika sądowego. Wyjaśniamy, jak przebiega egzekucja komornicza.

Podstawa do przeprowadzenia egzekucji

Rozpoczęcie działań komornika sądowego jest wynikiem dostarczenia mu przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego. Do każdego wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy, który potwierdza prawo do przeprowadzenia egzekucji. Tytułem wykonawczym może być wyrok, nakaz zapłaty, wyrok sądu polubownego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika bądź bankowy tytuł egzekucyjny.

Tytuł wykonawczy zawsze zawiera tzw. klauzulę wykonalności, poświadcza ona, że został wystawiony zgodnie z wymogami prawnymi i może zostać wykonany.

Sposoby przeprowadzenia egzekucji komorniczych

Wniosek egzekucyjny musi nie tylko wskazać świadczenie, które ma zostać spełnione, ale również sposób jego wyegzekwowania. Kodeks postępowania cywilnego pozwala na zastosowanie następujących egzekucji środków pieniężnych.

  • egzekucja z rachunków bankowych,
  • z wynagrodzenia za prace,
  • z ruchomości,
  • z nieruchomości,
  • z wierzytelności,
  • z innych praw majątkowych dłużnika np. udziałów w spółkach, bądź papierów wartościowych.

Wierzyciel powinien z powyższych sposobów egzekucji komorniczych wybrać taki, który umożliwi zaspokojenie wierzytelności i będzie równocześnie najmniej uciążliwy dla dłużnika. Komornik może przeprowadzić egzekucję z jednego albo z kilku źródeł jednocześnie.

Wierzyciel powinien sam podać informacje o majątku dłużnika. W przypadku, gdy nie jest w stanie ich określić, może we wniosku egzekucyjnym zlecić ich poszukiwanie komornikowi. Wówczas komornik sądowy wystawia wniosek do ZUS-u, banków, urzędu skarbowego i ewidencji gruntów i pojazdów – z prośbą o udostępnienie danych o majątku dłużnika.

Działania prowadzące do zajęcia prawa majątkowego

Po ustaleniu majątku dłużnika, komornik sądowy ma za zadanie zająć jego prawa majątkowe. Komornik musi o podjętych działaniach poinformować dłużnika, wierzyciela i powiązane podmioty.

Jak wyjaśnia pracownik Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego Janusza Kruka Komornik o swoich działaniach informuje nie tylko dłużnika i wierzyciela, ale także bank, w którym dłużnik posiada oszczędności, jego pracodawcę i inne powiązane z dłużnikiem podmioty. Jest też zobowiązany udzielić im stosownych wyjaśnień o stanie sprawy.

Wszystkie koszty postępowania komorniczego obciążają dłużnika i są ściągane wraz z egzekwowanym roszczeniem. Dlatego, we własnym interesie, dłużnik powinien współpracować z komornikiem, by nie dopuścić do dalszego wzrostu wysokości roszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *