W trudnej sytuacji, jaką jest śmierć bliskiego, łatwo zapomnieć o formalnościach, których należy dokonać, aby godnie pochować zmarłego. Oto krótki przewodnik po kolejnych etapach, które rodzina zmarłego powinna wypełnić.

Karta zgonu

W przypadku, gdy zgon miał miejsce w domu, należy powiadomić przychodnię rejonową. Przysłany przez nią lekarz wystawi kartę zgonu. Przychodnia powinna wysłać lekarza, który jako ostatni udzielał świadczeń lekarskich osobie zmarłej. W sytuacji, gdy nie jest on w stanie pojawić się w ciągu 12 godzin od wezwania, należy wezwać karetkę. Wtedy kartę zgonu wystawia lekarz karetki. Dokument ten umożliwia firmie pogrzebowej zabranie zwłok w celu przygotowania do pogrzebu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu lub domu opieki, wtedy lekarz opiekujący się w danej placówce wystawia kartę zgonu.

Akt zgonu

Następnie należy powiadomić urząd stanu cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu. Procedury tej należy dopełnić w ciągu 3 dni, a w przypadku choroby, którą może być zakaźna, należy tego dokonać w ciągu 24 godzin. Jeżeli zgon miał miejsce w szpitalu lub domu opieki, dana instytucja ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu stanu cywilnego. Składanie wniosku o wydanie aktu zgonu jest bezpłatne.

Jakie dokumenty wymagane są w urzędzie stanu cywilnego:

W USC należy okazać kartę zgonu wraz z:

  • dowodem osobistym osoby zmarłej,
  • odpisem aktu urodzenia (w wypadku śmierci dziecka).

Należy też okazać (do wglądu) dowód osobisty lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim. Akt zgonu wydany przez urząd stanu cywilnego będzie konieczny w celu ustalenia daty i miejsca pochówku.

Należy zauważyć, że domy pogrzebowe oferują pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z pogrzebem. W firmie pogrzebowej można podpisać upoważnienie, które umożliwi jej zajęcie się formalnościami. Pracownik zakładu wystąpi z wnioskiem o akt zgonu czy zgłosi wniosek o zasiłek pogrzebowy.

Wystąpienie o zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokrywa koszty pochówku. W większości przypadków jest to rodzina, ale też może on należeć się on opiekunom z domu opieki czy związkowi wyznaniowemu, jeżeli to on zorganizował pogrzeb.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej lub emeryta. Jego wysokości to dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci danej osoby. W 2018 roku zasiłek pogrzebowy wynosił 4000 zł.

Należy pamiętać, że wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty zgonu. Do wniosku o wypłatę zasiłku w oddziale ZUS należy też dołączyć:

  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

Dla kogo odprawa pośmiertna

Zatrudnionym bliskim zmarłych przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Należy złożyć o nią wniosek u pracodawcy. Należy się ona współmałżonkowi lub innym członkom uprawnionym do renty rodzinnej. Jej kwota zależy od długości zatrudnienia następująco:

  • równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdy zmarły był zatrudniony mniej niż 10 lat,
  • równowartość wynagrodzenia za 3 miesiące, gdy zmarły pracował u danego pracodawcy dłużej niż 10 lat,
  • wynagrodzenia za 6 miesięcy, gdy staż pracy wynosił co najmniej 15 lat.

Odprawa nie przysługuje, jeśli pracownik był przez firmę ubezpieczony na życie, a odszkodowanie wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest niższe od odprawy.

Kiedy Bliski umarł za granicą

W sytuacji, gdy zgon bliskiej nam osoby miał miejsce za granicą, należy wystąpić z wnioskiem do starosty lub prezydenta miasta o zgodę na transport ciała do kraju i pochowanie zmarłego na terenie powiatu znajdującego się pod jurysdykcją starosty. Tylko na podstawie takiej decyzji będzie można przetransportować ciało do Polski. Decyzję tę należy następnie przedstawić w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w kraju, z którego będziemy odbierać ciało. Do wniosku trzeba dołączyć oryginał aktu zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Zamykanie spraw zmarłego

Należy pamiętać o zamknięciu wszystkich zobowiązań zmarłej osoby, jak zablokowanie konta bankowego czy zamknięcie rachunku u operatora sieci komórkowej. Do tego wystarczy akt zgonu, natomiast w celu odblokowania środków z konta konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Źródło: https://www.elizjum-warszawa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *