Dokumentacja hydrologiczna sporządzana jest dla potrzeb budowy lub przebudowy różnego rodzaju obiektów inżynierskich. Składa się z części opisowej, obliczeniowej i graficznej. Do jej przygotowania wykorzystuje się szereg różnego rodzaju materiałów, od specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez atlas opadów atmosferycznych, po szereg wytycznych projektowania i Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki w sprawie warunków technicznych.

Część opisowa

Opis w dokumentacji hydrologicznej mówi o stanie istniejącym i jest stosunkowo obszerny. Wskazuje dokładny obszar objęty opracowaniem. Jeżeli inwestycja jest duża i mówimy na przykład o drodze, opis mówi o obszarze wraz z podziałem na poszczególne gminy, miasta i województwa. W dokumentacji znajdziemy informacje na temat budowy geologicznej i ukształtowania terenu. Na przykład: tereny wchodzące w skład monokliny powstałej w trzeciorzędzie, podłoża stanowią pofałdowane utwory paleozoiczne, wierzchnią warstwę tworzą osady akumulacji wodnolodowcowej; tereny płaskie ze spadkami, które nie przekraczają 5 ‰, na którym przeważają lasy. Dokumentacja mówi także o średniej rocznej temperaturze oraz średnich sumach opadów na danym terenie. Określa się, do zlewni której rzeki pod względem hydrograficznym należy dany obszar. Jeżeli inwestycja (tutaj: nasza podana dla przykładu droga) krzyżuje się z ciekami wodnymi, dokumentacja również powinna to wyraźnie wskazywać. Dokumentacja zawiera parametry fizyczno-geograficzne zlewni, które ustala się na podstawie map topograficznych. Jest to wykorzystywane do obliczeń przepływów. Na podstawie części opisowej tworzona jest część graficzna dokumentacji.

Część obliczeniowa

Część obliczeniowa rozpoczyna się od danych wyjściowych. Wskazujemy: powierzchnię zlewni cieków, opad roczny na podstawie Atlasu Klimatu danego województwa, charakterystykę terenu (powierzchnie zalesione, łąki, wodę, drogi, szlaki komunikacyjne itd.) i natężenie deszczu nawalnego. W tej części dokumentacji istotne jest obliczenie przepływów maksymalnych według konkretnych, skomplikowanych dla laika wzorów – mówi nam przedstawiciel firmy Geotest z Tychów. Do obliczeń potrzebnych jest wiele parametrów, na przykład różnica wzniesień między najwyżej położonymi źródłami w zlewni a wysokością badanego przekroju, czy wskaźnik nieprzepuszczalności gleb w %. Przepływy maksymalne możemy obliczyć wg wzoru Punzeta, za pomocą formuły opadowej, czy wg wzoru Lambora. W części obliczeniowej znajdziemy także przepływy charakterystyczne. Wyniki obliczeń prezentowane są zwykle w formie przejrzystych tabelek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *